Metoda NLS

Díky experimentům s kladnými výsledky se mohla vědecká společnost konečně přesvědčit o existenci efektu supercitlivého ( intuitivního ) vnímání a o tom, že takové schopnosti mohou mít všichni lidé a že je možné je zesílit pomocí tréninku.

V poslední době je zřejmé, že se tomu může pomoci použitím speciálních přístrojů. Vysvětlení fenoménu intuitivního vnímání se ukázalo být možné díky materialistické koncepci aniž bychom se zároveň dostali za hranice vědeckých zákonů. Schopnost vnímat odstraněné ( skryté ) dráždiče mimo spojení s obyčejnými senzorovými procesy si vyžádala ke svému vysvětlení určité výzkumy v rámci podobných disciplín, jako je neurofyziologie, teorie informací a kvantová teorie.

Nepříliš vysoká vnímavost je základním problémem při využití parapsychologických fenoménů v široké praxi. Ke zvýšení vnímání se využívá různých metod formování zadané bioelektrické aktivity mozku při kterých se úspěšně realizují paranormální schopnosti člověka v oblasti intuitivního vnímání.

V roce 1975 patentoval . Monroe způsob potenciace paranormálního stavu lidského mozku pomocí stereozvuků, které do pravého a levého ucha vyšetřovaného vedly zvuky s frekvenčním rozdílem 4-7 Hz. Richard a George Radd ( Oxford University ) navrhli využít slabého přeměnného magnetického pole, rezonančního tetra-rytmu mozku, dohromady s vizuálními a zvukovými dráždiči k zesílení efektu supercitlivého vnímání. Podle profesora Rudolfa Kapelnera ( neurologický institut Vídeňské univerzity ) se vzrušené mozkové hemisféry magneticko-vizuálně-zvukovým impulsem stávají zdrojem nového obrazu myšlení a nového poznání.

A nebyl to nikdo jiný než Laureát Nobelovy ceny v oblasti fyziky Denny Gabor, kdo objevil princip holografie. Přišel k zajímavému vědeckému závěru, že ultraslabá emise fotonů, která se pozoruje u všech zkoumaných živočichů a rostlin prudce vzrůstá, když biologický systém začíná umírat ( nezávisle na druhu smrti – ať už z důvodu mechanického narušení, otravy, přehřátí nebo zmrznutí ).

Paralelně provedené parapsychologické výzkumy ukázali existenci zvýšení přesnosti testů na intuitivní vnímání u vyšetřovaných. Profesor John B. Hayed z Londýna studoval psychometrii v období svých výzkumů zlomu kovové brusky, díky čemuž zjistil na velkém statickém materiálu zesílení efektu supercitlivého vnímání u vyšetřovaných při ničení kovu.

Profesor T. van Hoven z Amsterdamu se svou teorií Kvantové entropní logiky matematicky dokázal možnost značného rozšíření všech článků informačního narušení jakýchkoliv materiálních struktur tvořících vzájemně na sebe působící systémy, což mu umožnilo sformovat základní princip teorie poznání: „Poznáním ničím, ničením poznávám.“ Tyto a jiné experimenty v oblasti psychotroniky umožnili vytvořit přístroje přepínající běžné lidské vnímání senzorovými interpersonálními psychologickými reakcemi.

Za pomocí biorezonančního přístroje se dostahuje úmyslného, kontrolovatelného rozšíření sféry podvědomí, ruší se bariera mezi vrstvou vědomí a sférou podvědomí, nesoucí obrovské množství informací o okolním světě. Do našeho podvědomí se neustále dostává informace z okolního světa z různých zdrojů aniž bychom si jí všímali, a mezi nimi se do podvědomí dostává také taková, která vychází z lidí a předmětů, jejichž prostorovou polohu bychom chtěli znát, a také od fyzických předmětů, jejichž stupeň riziku narušení se snažíme zjistit. Systémy nelineární analýzy jsou založeny na zkoumání magnetických polí živých organismů. Magnetické pole hraje důležitou roli v informačním přenosu a vzájemném působení biologických systémů s vnějším okolím. Při zpracovávání přístroje se využívalo toho faktu, že biologický systém má elektromagnetickou informační kostru, schopnou reagovat na vliv velmi slabých vnějších polí.

V souvislosti s Kvantovou entropní teorií logiky se informační přenos mezi systémy provádí distálně, asociativně a volitelně na účet kvantů elektromagnetického záření, mající energii, adekvátní energii ničící spoje elementární struktury systému. Principy teorie entropní logiky se umožňují utvrdit v tom, že v biologických systémech vznikají při informačním přenosu nestabilní ( metastabilní ) stavy. Magnetické momenty molekulárního proudění pod vlivem vnějšího magnetického pole ztrácí svou počáteční orientaci, na úkor čehož se jeho páteřní struktury delokalizovaných elektronů příměsných center nervových buněk mozku se roztřídí, což je příčinou vzniku jejich nestabilních stavů, jejichž rozpad hraje roli zesilovače iniciujícího signálu.

Z pohledu fyziky představuje biorezonanční přístroj systém elektronických oscilátorů, rezonujících na délce vlny elektromagnetického záření, jejíž energie je adekvátní k energii ničení dominujících vazeb, udržujících strukturní organizaci zkoumaného objektu. Takovým způsobem umožňují přístroje určit podmínky stabilní existence jakékoliv z materiálních systémů ( objektu ) bez závislosti na úrovni strukturní organizace ( mechanická, fyzicko-chemická, biologická ).

Přístrojově-programový komplex ( např. Sensitiv Imago ) vytvořený vědci umožňuje zformovat danou bioelektrickou aktivitu neuronů mozku, na jejímž pozadí je možno zesilovat slabší signály, registrovat je a dešifrovat informaci obsaženou v nich. Teoretické propočty, provedené pomocí počítače umožňují zachytit řadu stacionárních stavů, odpovídajících určitému entropnímu potenciálu, které na sebe vzájemně působí se spektrem elektromagnetického záření. Biorezonanční přístroj určitým způsobem zaměřuje tato vyzařování podle místa jejich původu, aby je mohl následně dešifrovat a zobrazit na monitoru počítače, kde se vytváří virtuální model objektu v určitých barvách. Pomocí odstínů barevného spektra a jejich rozmístění na počítačovém modelu, a také pomocí dynamiky jejich změny v průběhu, je možno zjistit průběh procesů narušení materiálních struktur a poskytnout předpovědi stability těchto struktur v čase. Ke zjištění zón narušení zkoumá operátor samostatně, neustále zmenšující se kartografické kvadranty, sestavované počítačem do té doby než se lokalizuje zdroj narušení s určitým procentuálním stupněm přesnosti.

 Mechanismus vyšetření na zařízení Sensitiv Imago

Popis principu fungování přístroje Sensetiv Imago je popsán tímto schématem:
Komplex vydá informační kod ( elektromagnetické, radio a světelné impulsy ) pro specifické působení na nervový systém operátora, čímž jej dostane do stavu vysoce citlivého vnímání. Tím zesílí biologickou vazbu operátora a vyšetřovaného objektu, a následně pak operátor uzamkne vazbu ITK pomocí SBA snímačů. Obdržená informace se zpracuje pomocí programu, který byl vytvořen na základě teoretických a experimentálních výzkumů.

Informační kod, metody vlivu a databáze s informací získanou z experimentů se nachází v počítači. Biorezonanční přístroj Sensetiv Imago slouží k převodu obsažené informace do číselného kodu, a také k zobrazení fluktuálního signálu a následného předání k analýze do počítače.

Do komplexu patří:
Základním stavebním kamenem metodiky je způsob zvýšení citlivosti a stupně důvěryhodnosti výsledků práce operátorů, působením magnetického pole na mozek skrz magnetické induktory ustanovené na hlavě nad pravou a levou spánkovou oblastí, které generují parametry magnetických impulsků nízkofrekvenčních kmitání s modulací blízké k theta-rytmům mozku k dosažení maximálního efektu.

Vytvořené rytmy destabilizují biosystém a právě nestabilní systém vyzařuje podle Teorie kvantové entropní logiky energii, tzn. probíhá aktivace činností mozkové kůry, což je charakterizováno zesílením intuitivního vnímání. Značení frekvencí střídavého proudu v řetězci magnetických induktorů a formujících se impulsů, nesoucí frekvence, a magnetická indukce magnetických impulsů se zaplněním impulsů napětím vysoké frekvence byly autory určeny v důsledku teoretických a experimentálních výzkumů.

Přístroj určený k působení magnetickým polem, prezentovaný dvěma magnetickými induktory, sestavenými jako solenoidy v podobě spirál z meďěného drátu se srdečníkem, které zároveň slouží jako spirální vyzařovači indukce, jsou připojeny ke generátoru impulsů. Nesoucí se frekvence nízkonapěťového proudu má velikost magnetické indukce do 25 mTl na pracovním povrchu magnetických induktorů pro levý (N) a pravý (S) článek a nachází se v rámci 200 Hz. V řetězci napájení induktorů jsou přerušovači, umožňující regulovat frekvenci přerušení vznikajících magnetických impulsů v rozmezí od 1 do 10 Hz s přesností na 0,1 Hz a jejich střída je od 5% do 95% s posunem 5%, přičemž parametry N a S článků umožňuje generátor regulovat samostatně.

Frekvence 200 Hz je modulovaná vysokou frekvencí 150 kHz. Magnetické impulsy formující se magnetickými induktory, se synchronizují s působením specifických dráždičů na periferické oddíly vizuálního a zvukového analyzátoru ke zvýšení efektu intuitivního vnímání.

Přístroj se skládá z napájecího bloku, bloku mikroprocesoru, bloku indikace a bloku zesilovačů/přerušovačů.

Blok mikroprocesorů zajišťuje napájení přes port informací z počítače a transformuje je v elektrické signály, následně je rozprostírá na zesilovači-přerušovači, a také přijímá informaci z SBA snímače, kterou transformuje do číselného kódu a předává zpět do počítače. Zesilovači-přerušovači formují napětí a řadu o určité velikosti, jejíž procesy jsou automaticky nastavené a mají ochranu proti přetížení. Blok indikátorů zobrazuje běžnou práci zesilovačů.

Laserový vyzařovač se skládá z laseru s tvrdou kostrou o výkonu 5 mVt a vlnovou délkou 630-680 nm. Užití laseru je podmíněno použitím mechanického systému v podobě rušiče. Na druhou stranu je jasné, že v souvislosti s opačným Faradeyovým zákonem, působí cirkulárně polarizované světlo laseru jako efektivní magnetické pole se všemi následky. Periodické působení laseru na citlivý optický systém optickoelektronického radioelementu ( krystal křemene ) vyvolává průraz radioelementu, přičemž se vylučuje malá energie narušení, ale díky frekvenčně periodického působení, synchronizujícího se s theta-rytmem operátora, probíhá sumarizace těchto energických vln, což se projevuje zvýšením efektu intuitivního vnímání.

SBA snímač se skládá z:
SBA snímač je určen ke vnímání mozkové činnosti a převodu této informace do posloupnosti impulsů. Působení se podrobuje citlivý element. Citlivý element prezentuje generátor šumu v podobě zdroje šumu a využívá se elementu 2G401B. Element se nechá nasáknout neustálým proudem o velikosti několika jednotek mikroampér a napětí se vybere v procesu nastavení. Zdroj napětí se skládá z operačního zesilovače a regulujícího elementu ( bipolární tranzostor s malým koeficientem šumu ), vytvářející stabilní napětí, nezávislé na pulsaci napětí napájení.

Výběr tak malého napětí je podmíněn snahou zvýšit citlivost aktivního elementu vůči vnějším vlivům. Informační signál se snímá z citlivého elementu a prochází přes zesilující trakt s koeficientem zesílení 30 dB, sestávající ze dvou operačních zesilovačů. Citlivý systém přijímá užitečný signál, a také náhodná statická pole. K odstranění takového vlivu v první kaskádě zesilovacího traktu je použit přesný diferenciální zesilovač INA 128, kde na jeden vchod se posílá napětí signálu, a na jiný – napětí signálu, který je pouštěn přes integrátor, pomocí čehož dostaneme užitečný signál. V podobě zesilovače je použit operační zesilovač obecného určení. Komparátor 512CA3 převádí analogový signál do posloupnosti impulsů a předává to do přístroje, kde probíhá následná analýza informací. Systém zpracování informací vyžaduje odstranění vlivu samotného přístroje. Z tohoto důvodu je využíváno galvanického systému rozmístění snímačů od přístroje.

SBA snímač obsahuje článek detektoru, zesilující působení na citlivý element. Článek detektoru je složen z logoperiodické antény, míšeče, usměrňovače, diskriminátoru a heterodynu. Logoperiodická anténa má spirální konstrukci, zajišťující úzké nasměrování, přičemž funguje v širokém rozsahu frekvenci. Příjem se provádí spektrem frekvencí, na kterém probíhá vyzařování orgánů a tkání člověka. Na anténě jsou také nainstalovány mikrovlnné diody, na které se posílá napětí z heterodynu. V usměrňovači probíhá vysílání nízkofrekvenčního signálu, který následně putuje do diskriminátoru, kde probíhá vyslání informačních vln odečítáním integrovaného signálu od základního. Informační vlny se v podobě impulsů napětí posílají na zdroj napětí a mění stanovenou veličinu proudu, míchaje pracovní bod citlivosti elementu a tím samým mění i frekvenční spektrum jeho signálu.
Základy biorezonance Biorezonanční metoda Mora terapie NLS Biorezonanční terapie Biorezonanční dráždiče CERN Pohledem biofyzikaCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.