Metoda NLS

Díky experimentům s kladnými výsledky se mohla vědecká společnost konečně přesvědčit o existenci efektu supercitlivého ( intuitivního ) vnímání a o tom, že takové schopnosti mohou mít všichni lidé a že je možné je zesílit pomocí tréninku.

V poslední době je zřejmé, že se tomu může pomoci použitím speciálních přístrojů. Vysvětlení fenoménu intuitivního vnímání se ukázalo být možné díky materialistické koncepci aniž bychom se zároveň dostali za hranice vědeckých zákonů. Schopnost vnímat odstraněné ( skryté ) dráždiče mimo spojení s obyčejnými senzorovými procesy si vyžádala ke svému vysvětlení určité výzkumy v rámci podobných disciplín, jako je neurofyziologie, teorie informací a kvantová teorie.

Nepříliš vysoká vnímavost je základním problémem při využití parapsychologických fenoménů v široké praxi. Ke zvýšení vnímání se využívá různých metod formování zadané bioelektrické aktivity mozku při kterých se úspěšně realizují paranormální schopnosti člověka v oblasti intuitivního vnímání.

V roce 1975 patentoval pan Monroe způsob potenciace paranormálního stavu lidského mozku pomocí stereozvuků, které do pravého a levého ucha vyšetřovaného vedly zvuky s frekvenčním rozdílem 4-7 Hz. Richard a George Radd ( Oxford University ) navrhli využít slabého přeměnného magnetického pole, rezonančního tetra-rytmu mozku, dohromady s vizuálními a zvukovými dráždiči k zesílení efektu supercitlivého vnímání. Podle profesora Rudolfa Kapelnera ( neurologický institut Vídeňské univerzity ) se vzrušené mozkové hemisféry magneticko-vizuálně-zvukovým impulsem stávají zdrojem nového obrazu myšlení a nového poznání.

A nebyl to nikdo jiný než Laureát Nobelovy ceny v oblasti fyziky Denny Gabor, kdo objevil princip holografie. Přišel k zajímavému vědeckému závěru, že ultraslabá emise fotonů, která se pozoruje u všech zkoumaných živočichů a rostlin prudce vzrůstá, když biologický systém začíná umírat ( nezávisle na druhu smrti – ať už z důvodu mechanického narušení, otravy, přehřátí nebo zmrznutí ).

Paralelně provedené parapsychologické výzkumy ukázali existenci zvýšení přesnosti testů na intuitivní vnímání u vyšetřovaných. Profesor John B. Hayed z Londýna studoval psychometrii v období svých výzkumů zlomu kovové brusky, díky čemuž zjistil na velkém statickém materiálu zesílení efektu supercitlivého vnímání u vyšetřovaných při ničení kovu.

Profesor T. van Hoven z Amsterdamu se svou teorií Kvantové entropní logiky matematicky dokázal možnost značného rozšíření všech článků informačního narušení jakýchkoliv materiálních struktur tvořících vzájemně na sebe působící systémy, což mu umožnilo sformovat základní princip teorie poznání: „Poznáním ničím, ničením poznávám.“ Tyto a jiné experimenty v oblasti psychotroniky umožnili vytvořit přístroje přepínající běžné lidské vnímání senzorovými interpersonálními psychologickými reakcemi.

Za pomocí biorezonančního přístroje se dostahuje úmyslného, kontrolovatelného rozšíření sféry podvědomí, ruší se bariera mezi vrstvou vědomí a sférou podvědomí, nesoucí obrovské množství informací o okolním světě. Do našeho podvědomí se neustále dostává informace z okolního světa z různých zdrojů aniž bychom si jí všímali, a mezi nimi se do podvědomí dostává také taková, která vychází z lidí a předmětů, jejichž prostorovou polohu bychom chtěli znát, a také od fyzických předmětů, jejichž stupeň riziku narušení se snažíme zjistit. Systémy nelineární analýzy jsou založeny na zkoumání magnetických polí živých organismů. Magnetické pole hraje důležitou roli v informačním přenosu a vzájemném působení biologických systémů s vnějším okolím. Při zpracovávání přístroje se využívalo toho faktu, že biologický systém má elektromagnetickou informační kostru, schopnou reagovat na vliv velmi slabých vnějších polí.

V souvislosti s Kvantovou entropní teorií logiky se informační přenos mezi systémy provádí distálně, asociativně a volitelně na účet kvantů elektromagnetického záření, mající energii, adekvátní energii ničící spoje elementární struktury systému. Principy teorie entropní logiky se umožňují utvrdit v tom, že v biologických systémech vznikají při informačním přenosu nestabilní ( metastabilní ) stavy. Magnetické momenty molekulárního proudění pod vlivem vnějšího magnetického pole ztrácí svou počáteční orientaci, na úkor čehož se jeho páteřní struktury delokalizovaných elektronů příměsných center nervových buněk mozku se roztřídí, což je příčinou vzniku jejich nestabilních stavů, jejichž rozpad hraje roli zesilovače iniciujícího signálu.

Z pohledu fyziky představuje biorezonanční přístroj systém elektronických oscilátorů, rezonujících na délce vlny elektromagnetického záření, jejíž energie je adekvátní k energii ničení dominujících vazeb, udržujících strukturní organizaci zkoumaného objektu. Takovým způsobem umožňují přístroje určit podmínky stabilní existence jakékoliv z materiálních systémů ( objektu ) bez závislosti na úrovni strukturní organizace ( mechanická, fyzicko-chemická, biologická ).

Přístrojově-programový komplex ( např. Sensitiv Imago ) vytvořený vědci umožňuje zformovat danou bioelektrickou aktivitu neuronů mozku, na jejímž pozadí je možno zesilovat slabší signály, registrovat je a dešifrovat informaci obsaženou v nich. Teoretické propočty, provedené pomocí počítače umožňují zachytit řadu stacionárních stavů, odpovídajících určitému entropnímu potenciálu, které na sebe vzájemně působí se spektrem elektromagnetického záření. Biorezonanční přístroj určitým způsobem zaměřuje tato vyzařování podle místa jejich původu, aby je mohl následně dešifrovat a zobrazit na monitoru počítače, kde se vytváří virtuální model objektu v určitých barvách. Pomocí odstínů barevného spektra a jejich rozmístění na počítačovém modelu, a také pomocí dynamiky jejich změny v průběhu, je možno zjistit průběh procesů narušení materiálních struktur a poskytnout předpovědi stability těchto struktur v čase. Ke zjištění zón narušení zkoumá operátor samostatně, neustále zmenšující se kartografické kvadranty, sestavované počítačem do té doby než se lokalizuje zdroj narušení s určitým procentuálním stupněm přesnosti.