Akutn� respira�n� onemocn�n�

Akutn� respira�n� infekce (infekce d�chac�ho �stroj�) pat�� mezi nej�etn�j�� onemocn�n� prakticky na cel�m sv�t� a postihuj� v�echny v�kov� skupiny. Respira�n� infekc� onemocn� ka�d� dosp�l� �lov�k pr�m�rn� 2x ro�n�, d�ti v p�ed�koln�m v�ku pr�m�rn� 4 � 5x ro�n�.

Projevy a reakce organismu se li�� v z�vislosti na individu�ln�ch charakteristik�ch, v ��dn�m z p��pad� v�ak nen� vhodn� nemoc p�ech�zet. Ka�d� nemoc v�etn� respira�n�ch je z�t�� pro organismus, kter� p�i boji s n� vynakl�d� velk� mno�stv� energie. I kdy� se n�m m�e na prvn� pohled zd�t, �e onemocn�n� nen� tak z�va�n� a �e to b�hem chvilky p�ejde, je pot�eba si uv�domit, �e i takto slab� symptomy jsou indik�torem toho, �e je s organismem n�co �patn� a �e mohou velmi snadno p�er�st do v�t��ch pot��.

Na trhu dnes existuje mnoho r�zn�ch l��iv, kter� l�ka�i b�n� p�edepisuj� pacient�m s ARO. Mnoz� lid� u� se dokonce p��li� nerozm�lej� a u� p�i prvn�m podez�en� jdou za sv�m l�ka�em pro konkr�tn� l�ky. Je to ale ta spr�vn� cesta?

Pravd�podobn� to zn� ka�d� rodi� � d�t� jde poprv� do �kolky, nestihne se tam po��dn� ani zorientovat a u� mus� z�stat doma s ka�lem a hore�kou. Prvn� rok v prost�ed� s takov�m mno�stv�m ciz�ch lid� je pro v�t�inu d�t� nejn�ro�n�j�� a n�kter� jsou dokonce nakonec �ast�ji doma ne� ve �kolce. Nicm�n� jak �as plyne, d�tsk� organismus je st�le odoln�j�� a odoln�j�� a i p�esto, �e �etnost onemocn�n� je st�le pr�m�rn� vy��� ne� u dosp�l�ho �lov�ka, oproti p�vodn�mu stavu do�lo k v�razn�mu zlep�en�. Pro� se to d�je?

A� se to mo�n� na prvn� pohled nezd�, lidsk� organismus m� neuv��iteln� regenera�n� schopnosti. A z ka�d�ho p�ekon�n� nemoci si odnese n�jakou cennou �zku�enost�, kterou n�sledn� �pou�ije� p�i boji s dal��m takov�m onemocn�n�m. Kdy� se d�t� poprv� dost�v� do ciz�ho prost�ed� pln�ho vir� a bakteri�, jeho imunitn� syst�m si postupn� za�ne zvykat na sv� okol� a st�v� se tak ��m d�l odoln�j��. L��ba u d�t� nav�c v�t�inou prob�h� p�esn� tak, jak by m�la prob�hat i u dosp�l�ho �lov�ka � nemoc se nep�ech�z�, ale naopak je d�t�ti dop��n klid a l�ky jsou pod�v�ny v p��padn� nutnosti a to postupn� v z�vislosti na zdravotn�m stavu konkr�tn�ho jedince.

Kdy� se ale pod�v�me na typick� chov�n� dosp�l�ho �lov�ka, zjist�me, �e v�t�ina lid� se bude sna�it zvolit co nejrychlej�� metodu l��by a velmi �asto se omezuje pouze na �e�en� symptom�, zat�mco ignoruje skute�nou p���inu onemocn�n�. T�mto p��stupem se ale m�e dosp�l� �lov�k dostat do situace, kdy se regenera�n� schopnosti jeho imunitn�ho syst�mu budou postupn� zhor�ovat a doty�n� bude nejen �ast�ji nemocn�, ale bude m�t pravd�podobn� i ��m d�l z�va�n�j�� projevy nemoci.

Proto m�sto automatick� n�v�t�vy doktora s ��dost� o recept rad�ji ulehn�te do postele s tepl�m �ajem, po��dn� se vysp�te a zamyslete se, zda V� �ivotn� styl nen� p�eci jen p��li� nam�hav� pro V� organismus. Lid� nach�zej�c� se v neust�l�m stresu, zav�en� cel� dny v kancel��i zapom�naj�c� na psychick� a fyzick� relax budou pravd�podobn� mezi prvn�mi, kte�� onemocn� p�i prvn�m styku s infekc�. Pokud nav�c m�sto otu�ov�n� organismu se budou sna�it nemoc p�echodit nebo utlumit l�ky, mohou si ve v�sledku p�ivodit mnohem z�va�n�j�� pot�e.

Jak� jsou tedy mo�nosti efektivn� l��by?

Pokud nejde o v�nou chronickou patologii nebo o alergii, pokud m� pacient jinak pom�rn� odoln� imunitn� syst�m a pot�ebuje se co nejrychleji postavit zp�tky na nohy, m�e vyzkou�et n�sleduj�c� sm�s: Do velk�ho hrnku s dostate�n� siln�m �ern�m �ajem p�im�chejte dv� l��ce malinov�ho nebo ryb�zov�ho d�emu, 1 l��ci vodky nebo ko�aku a 1 tabletu (0,5g aspirinu). Zam�chejte a vypijte p�ed span�m. N�sledn� se zabalte po��dn� do pe�iny a pokuste se usnout.

Tento koktejl vyvol� siln� pocen�, po��tejte proto s t�m, �e se pravd�podobn� budete muset v pr�b�hu noci n�kolikr�t p�evl�ci. U� dal�� den r�no v�t�ina pacient� poc�t� v�raznou �levu, nicm�n� je d�le�it� m�t na pam�ti, �e tato sm�s je pom�rn� siln� a nen� proto vhodn� pro star�� pacienty nebo pacienty s p��li� oslaben�m organismem.

V p��pad� bolest� v krku lze doporu�it klokt�n� tepl�ho odvaru z he�m�nku, m�s��ku nebo �alv�je, nebo p��padn� oby�ejn� slan� vody. ��m �ast�ji, t�m l�pe � obecn� se doporu�uje kloktat cca ka�d� 1 � 2 hodiny.

V p��pad� ka�le jsou velmi ��inn� inhalace mentolu a eukalyptov�ho oleje. P�i such�m ka�li pom�e tepl� ml�ko (nebo �aj) s medem, p��padn� se d�l� speci�ln� medov� sm�s � p�l hrnku medu sm�chat se ���vou z jednoho citronu. Pe�liv� zam�chejte a berte jednu l�i�ku 3x denn�.

K celkov� podpo�e organismu n�m m�e dopomoci �esnek a ��pkov� odvar. Velmi vhodn� jsou v takov�m p��pad� i polyvitam�nov� p��pravky nebo p�inejmen��m samotn� vitam�n C, kter�je v�born�m antioxidantem a tlum� procesy po�kozuj�c� bu�ky. Spolu s t�m je vhodn� p�t dostatek tekutin a do j�deln��ku za�adit jednodu���, ide�ln� alespo� ��ste�n� tekut� j�dla. Pokud to umo��uje zdravotn� stav (lze i p�i m�rn� teplot�), je vhodn� si ka�d� den vyj�t na krat�� poklidnou proch�zku nebo p�inejmen��m zajistit dostate�n� prov�tr�n� m�stnosti n�kolikr�t v pr�b�hu dne.

Sauna nebo soln� l�ze� podpo�� krevn� ob�h a dopom�e tak ke snaz��mu a rychlej��mu vyveden� toxinu z t�la. V p��pad�, �e toto V� zdravotn� stav neumo��uje, lze vyu��t alespo� hork�ch koupel� nohou nebo rukou.

Nez�visle na tom, zda jde o d�t� nebo dosp�l�ho, vyhn�te se um�l�mu sr�en� hore�ky dokud nep�ekro�� 38 � 39 stup��, je ale pot�eba po celou dobu udr�ovat dostate�n� pitn� re�im a podporovat pocen�.

Pokud teplota p�ev�� 38 stup��, je mo�n� d�tem na noc d�lat medov� z�baly (pokud samoz�ejm� d�t� nem� alergii na med). Sm�chejte jednu l�i�ku medu s teplou vodou a postupn� v t�to sm�si namo�te dv� g�zy (nebo podobn� materi�l) a um�st�te jednu na hrudn�k a jednu na z�da. D�t� po��dn� zabalte a ulo�te sp�t.