Vliv magnetického pole na lidský organismus


Každý člověk je neustále pod vlivem magnetického pole. I samotné lidské tělo má vlastní magnetické pole, které je odlišné pro různé orgány. Je důležité, aby se mezi vnějším a vnitřním magnetickým polem udržela rovnováha, přinejmenším protože vnější magnetická pole do značné míry ovlivňují ta vnitřní.

Každý člověk má své vlastní elektromagnetické pole – neurony v nervové soustavě jsou nosiči elektrického náboje a v buňkách našeho organismu se nachází ionty kovů. Všechny tyto části jsou citlivé vůči vnějšímu magnetickému poli, pod jehož vlivem se nacházíme po celou dobu pobytu na naší planetě.

Lékaři a další odborníci v oblasti fyziologických procesů, které ovlivňuje magnetické pole, se obvykle zaměřují především na vliv magnetického pole na cévní soustavu, efektivitu přenosu kyslíku krví a přepravu živin, nicméně nejcitlivější soustavou v lidském organismu stále zůstává soustava nervová. Na magnetické pole reagjí i mnohé další soustavy: endokrinní, kardiovaskulární, repirační, pohbový aparát, trávcí soustava i smyslové orgány.

V makromolekulách (nukleové kyseliny, proteiny, ...) vznikají pod vlivem magnetického pole náboje a jejich magnetická energie v důsledku takového působení se začíná zvyšovat. Tento efekt má vliv na rychlost a efektivitu biochemických a biofyzických procesů.

Aktivita iontů je jedním z nejdůležitějších regulačních mechanismů lidského organismu. Tato aktivita je v první řadě určena vazbou s makromolekulami a stupněm hydratace (vazba s molekulami vody). Díky zvyšování iontové aktivity v tkáních probíhá pod vlivem magnetických polí stimulace buněčného metabolismu.

Vliv magnetického pole na různé soustavy v organismu


Pokud se člověk dostane do nemagnetického prostředí (hypomagnetické), můžeme u něj pozorovat okamžité změny v CNS.

Slabá magnetická pole – ať už jsou umělá či přirozená, působí na cirkadiánní rytmy a fyziologické funkce, což má v konečném důsledku vliv na celkový stav organismu. V přirozených podmínkách se člověk nachází pouze pod vlivem přirozených elektromagnetických polí, na které se v průběhu evoluce „nastavil“. Když se o tohoto procesu vloží i umělé zdroje magnetických, elektrických a elektromagnetickch polí, dochází k narušení synchronizace. Magnetické pole Země se průměrně pohybuje na hodnotě 8 Hz a náš organismus je nastaven tak, aby tuto hodnotu považoval za přirozené.

Různé vědecké studie ukázaly, že nízká frekvence (2 – 8 Hz) elektromagnetického pole ovlivňuje reakční dobu člověka na optický signál. Magnetické pole v rozsahu 5 – 10 Hz mění reakční dobu lidského mozku i na mnohé další vnější vlivy.

Studie prokázaly, že při krátkodobém působení magnetického pole o frekvenci 0,01 – 5 Hz, dochází k prudké změně elektroencefalogramu mozku. Pod vlivem slabých proměnlivých magnetických polí se zrychluje tep, objevují se bolesti hlavy, zhoršuje se celkový zdravotní stav a dotyčný se může začít cítit zesláble. Navíc postupně dochází i ke změně elektrické aktivity mozku.

Vliv magnetických bouří na člověka


Studie potvrzují existenci přímého působení extrémně nízkofrekvenčních oscilací geomagnetického pole na člověka. Na základě výsledků se lze domnívat, že v průběhu magnetických bouří budou nízkofrekvenční variace geomagnetického pole negativní ovlivňovat zdravotní a psychický stav.

V institutu lékařství v Yerevanu byl zkoumán vztah mezi poruchami geomagnetického pole a výskytem infarktu myokardu. Infarkt myokardu je velmi vhodný pro podobné výzkumy, protože lze poměrně přesně určit, kdy vznikl, a následně to porovnat s časem různých helio a geofyzických vlivů – takových jako např. magnetické bouře.

Na základě měření arteriálního tlaku v průběhu jednoho roku, a určení množství leukocytů v krvi u 43 pacientů, bylo zjištěno, že změny diastolického tlaku v průběhu dne a množství leukocytů se shodují s denními změnami geomagnetického pole. Bylo také zjištěno, že tyto změny závisí i na síle narušení magnetického pole Země a frekvenci srdečního tepu.

Vliv sluneční aktivity na člověka


Studie ukázaly, že se množství leukocytů v krvi člověka mění v závislosti na sluneční aktivitě. Při vysoké dochází ke snížení koncentrace leukocytů a naopak.

Dynamika radiosenzitivity v průběhu dne je předmětem mnoha výzkumů, které prokázaly, že důsledky radiačního působení na člověka v jakoukoliv chvíli závisí na stavu geomagnetického pole v místě, kde byl experiment proveden.

Vliv magnetického pole na ženy


Na základě mnoha studií bylo zjištěno, že čím vyšší je magnetická aktivita, tím delší je menstruační cyklus žen a průběh porodu je přímo závislý na dynamice změn v geomagnetickém poli. Bylo také zjištěno, že magnetické bouře zvyšují pravděpodobnost předčasného porodu.

Vliv magnetického pole na vývoj nemocí


Vzhledem k tomu, že magnetické pole působí na celý organismus člověka, působí tyto vlivy na člověka i v průběhu nemocí. Nicméně je-li organismus zdravý, dovede se změnám magnetického pole přizpůsobit poměrně efektivně. Naopak, čím více je organismus nemocný, tím výrazněji je ovlivňován vnějším magnetickým polem, což znmená, že stačí i slabší působení na to, aby negativní důsledky byly poměrně rozsáhlé.

Z výsledků studií vyplývá, že v průběhu trvání magnetické bouře a pak po dobu dalších 1 – 2 dnů po jejím odeznění výrazně stoupá množství pacientů s kardiovaskulárními potížemi. Náš organismus nereaguje na působení okamžitě, proto největší potíže nastávají až další dny po magnetické bouři.