NLS diagnostika v onkologii

Diagnostika a léčba zhoubných nádorů je jedním z nejaktuálnějších problémů současné medicíny. Onkolog má za úkol nejen přesně diagnostikovat nádor, ale musí také zvládnout vyhodnotit efektivitu různých metodů léčby a zamezit recidivě po provedené léčebné kůře. Tím jak se nové 3D technologie získávání NLS obrazu dostávají do klinické praxe, získáváme možnost řešit výše zmíněné diagnostické úkoly na zcela nové kvalitnější úrovni.

Využití trojrozměrné vizualizace orgánů a tkání NLS diagnostiku značně rozšířilo. Dnes můžeme mluvit již o skutečně brzké diagnostice nádorových onemocnění v prvotním, preklinickém stádiu. Trojrozměrné NLS vyšetření umožňuje nejen identifikovat minimální strukturní změny v orgánech a tkáních, ale dokáže i přesně zhodnotit stupeň rozšíření nádorového procesu. S využitím spektrálně-entropijní analýzy dokážeme určit stádium onemocnění a vyřešit problematiku výběru vhodné léčebné metody.

V tomto článku bychom se rádi zaměřili na ty aspekty 3D NLS diagnostiky, které mohou mít v praxi velký vliv, ale ještě se jim nedostalo masového rozšíření v klinické praxi.
Ve skupině zhoubných nádorů jater je metastáza na prvním místě. Nejčastějšími zdroji metastáze v játrech jsou, jak je známo, zhoubné nádory tlustého střeva, konečníku, žaludku, pankreatu, mléčných žláz a plic. Při metastázi se v menší nebo větší míře mění forma, rozměry a struktura parenchymu a cévní obraz jater v závislosti na tom jak dlouho se nádor rozvíjí, a jak velké a rozšířené jsou nádorové uzly. Pokud jde o diferenciální diagnostiku zhoubných i nezhoubných ložiskových změn parenchymu jater, tak dohromady s trojrozměrnou NLS grafií lze využít různých variant dopplerografie a v první řadě i energetické brevné zmapování. Metoda 3D NLS grafie umožňuje zobrazit trojrozměrný obraz umístění a tvaru cév, přičemž je všechny označí jedinou barvou s vyobrazením orgánu na pozadí. Z tohoto pohledu je tato metoda velmi podobná angiografii a umožňuje přesně zobrazit velké i malé cévy.

V případě přítomnosti jednotlivých metastáz, se cévní obraz narušuje působením tlaku a dislokace na jednotlivé větve jaterních cév. V případě masivní léze probíhá výrazné narušení cévního obrazu. V řadě případů mohou hypervaskulární nádorové uzly vyvolat lokální, chaotické změny cévního obrazu. I když je pravda, že nádorové uzly mohou mít v metastázi jater jak zvýšenou, tak i sníženou vaskularizaci. Proto občas nestačí pouze data z NLS grafie, ale je třeba se podívat i na výsledky angiografie.

Provedení diferenciální diagnostiky nádoru jater ztěžují nejen výrazné polymorfické změny, ale i jeho časté sloučení s difúzními a dystrofickými změnami parenchymu orgánu. To všechno vytváří potřebu širokého využití spektrální entropijní analýzy ohniska. Naše zkušenosti ukazují, že máme-li k dispozici moderní zařízení k provádění NLS diagnostiky, máme možnost podrobně zkoumat nádorové výrustky o velikosti menší než 3 mm. Tím pádem jsme schopni již v ranném stádiu onemocnění upřesnit morfologický substrát zjištěných změn a poskytnout lékaři kompletní informaci ke zpřesnění diagnózy.

Bylo zjištěno, že v současné době je jednou z hlavním metod léčení solitarní metastázy v játrech chirurgický zákrok. Zárukou radikálnosti operace je absence metastází v jiných částech jater. Tento problém může úspěšně vyřešit trojrozměrná NLS ultramikroskopie s využitím spektrální entropijní analýzy. Po dlouhou dobu bránila širokému využití ultramikroskoických NLS vyšetření absence speciálního zařízení s velkou rozlišovací schopností. V současné době se objevili zařízení s velice kvalitním nelineárním generátorem ( 40 GHz ), což umožňuje provádět trojrozměrnou ultramikroskopickou revizi s vyhodnocením chromozomální aberace prakticky jakékoliv buňky v lidském těle. Při plánování resekce jater z důvodu metastáze se může 3D NLS vyšetření využít k upřesnění charakteru, lokalizace a množství patogenních ohnisek. Zkušenosti ukázali, že využití trojrozměrné NLS grafie u metastází rakoviny tlustého střeva umožňuje v 20% vyšetření identifikovat dodatečná ohniska, které nelze objevit před operací žádným druhem introskopie. Data 3D NLS grafie jater umožňují přesně určit rozsah operace, předejít neoprávněných chirurgických zásahů a snížit risk pooperačních potíží.

Kombinované užití videolaparoskopie s NLS vyšetřením umožňuje sjednotit kompletní prohlídku orgánů a tkání břišní oblasti, prozkoumat jejich strukturu s užitím spektrální entropijní analýzy v potřebných oblastech a provést upřesňující diagnostiku nádorových onemocnění orgánů břišní oblasti a retroperitoneálního prostoru. Tímpádem, v případě rakoviny žaludku dosahuje množství chyb při předoperační diagnostice metastázové léze jater 25-30%. První zkušenosti využití takové technologie vyšetření ukazují, že množství chyb se snižuje na 3-5%.

Onkourologie je v dnešní době oblast, ve které taktéž můžeme v širokém spektru využít metod trojrozměrné NLS grafie. I když do dnešního dne jsou zkušenosti s využitím 3D NLS vyšetření u pacientů operovaných z důvodu nádoru močového měchýře založeny pouze na prováděném dynamickém dohledu na stav orgánu za účelem brzké identifikace recidivy onemocnění a metastází. To, že se 3D NLS metoda postupně dostává do klinické praxe, umožňuje významným způsobem změnit pohled na tuto problematiku. Z našeho hlediska je to o to aktuálnější, když většině pacientů, kteří podstoupí chirurgický zákrok, je prováděna traumatická transuretální resekce.

Trojrozměrné NLS vyšetření s využitím spektrálně-entropijní analýzy, prováděné v momentu chirurgického odstranění nádoru, umožnilo identifikovat dodatečné nádorové výrustky, které nebylo možné objevit pomocí dvourozměrného NLS vyšetření u 37% pacientů. Užití 3D metody dává možnost upřesnit stupeň lokálního rozšíření nádorového procesu, kontrolovat hloubku resekce stěny močového měchýře a snížit risk komplikací v průběhu odstranění nádoru.

Diagnostika a morfologická verifikace rakoviny konečníku zpravidla nejsou problematické. I přesto však vyhodnocení stupně napadení stěny orgánu není vždy možné pomocí známých metod diagnostiky. Tradiční dvourozměrné NLS vyšetření již našlo široké využití jako metoda diagnostiky recidivy rakoviny konečníku po exstirpaci orgánu. Nicméně prvotní diagnostiky onemocnění s využitím dvourozměrné NLS grafie je ztížena vlivem celé řady příčin. V první řadě je to spojeno s tím, že při dvourozměrném NLS skenování je konečník vizualizován pouze částečně ( 80% veškeré plochy stěny orgánu ).

Využití 3D NLS grafie umožňuje přesně oddělit všechny vrstvy stěny konečníku a tím i určit hloubku nádorové infiltrace a upřesnit stádium onemocnění s využitím spektrální entropijní analýzy. Při metastázi pararektálních lymfatických uzlin lze pomocí této metody identifikovat změny lymfatických uzlin již od 1,5 mm. Při kontrole prováděné předoperační radiační terapie umožňuje 3D NLS grafie přesně určit zmenšení rozměrů nádoru, určit změny jeho struktury, spojené s léčebnou patamorfózou a určit zmenšení nádrové infiltrace pararektálních tkání. Takovým způsbem může být 3D NLS grafie metodou prvotní diagnostiky rakoviny konečníku. Umožňuje vyřešit důležité diagnostické problémy, spojené s určením rozsahu nádorového procesu, stupně lokálního rozšíření nádoru, s kontrolou efektivity prováděné předoperační léčby. Při provedení operací s cílem zachování orgánu, může být 3D NLS grafie využita jako efektivní metoda ranní diagnostiky recidivy v zóně anastomózy.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že trojrozměrná NLS grafie je metoda, která umožňuje efektivně řešit takové problémy, jako identifikace nádorových změn, určení stádia onemocnění a zajištění kvalitního vyhodnocení prováděné léčby.

( zdroj: výzkumné práce NLS technologií )
Biorezonanční medicína Aura Visuals NLS v onkologii MikrobiologieCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.